Nhiều công trình siêu mỏng, siêu méo xuất hiện tại Hà Nội.

Nhiều công trình siêu mỏng, siêu méo xuất hiện tại Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo cấp ủy đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành quy định của Thành phố khi mở đường.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong công tác, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở; Cân đối bố trí đủ, kịp tời vốn ngân sách của quận, huyện, thị xã để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hợp thửa, hợp khối (sau 30 ngày) không thực hiện được.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp Tổ công tác liên ngành TP theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND đã chỉ ra tại Báo cáo số 4391/BC-QHKT-P2+P4 ngày 9/8/2016 để giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng còn tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp phát sinh mới. Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi đất ngoài chỉ giới sau khi hết thời hạn hợp thửa, hợp khối theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm trật tự xây dựng của Chủ đầu tư và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2016, báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

Hướng dẫn người dân các TTHC khi thực hiện hợp thửa, hợp khối cũng như xây dựng công trình. Quan tâm thực hiện giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã theo quy định. Giữ ổn định tại địa phương trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án.

Chủ động làm việc với các Sở, ban, ngành TP để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xây dựng tuyến đường tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp giấy  phép xây dựng, thực hiện chỉnh trang kiến trúc công trình trên toàn tuyến.

Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Thanh tra xay dựng tăng cường công tác than tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (có diện tích dưới 15m2).

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục hướng dẫn, giám sát UBND các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý đất đai, quy hoạch  kiến trúc, cấp  phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng; Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phải tuân thủ theo đúng chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai dự án; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để việc mở đường và cảnh quan đô thị hai bên tuyến khi đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo đồng bộ.

Kịp thời bố trí đủ kinh phí cho việc GPMB, thu hồi đất ngoài chỉ giới các trường hợp thửa đất không đủ điều kiện xây dựng và thực hiện phương án thiết kế chỉnh trang kiến trúc.

Đối với các Dự án mở đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, yêu cầu các Chủ đầu tư phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều  kiện về mặt bằng xây dựng, đề xuất đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư của Dự án để thực hiện thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện ngay nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND TP để xem xét và kịp thời giải quyết./.

Quý Dương