Tòa nhà Đại học Đông Dương do kiến trúc sư E.Hébrard thiết kế năm 1924. Công trình hiện nay vẫn là một điểm nhấn về nghệ thuật kiến trúc tại Hà Nội.

Tòa nhà Đại học Đông Dương do kiến trúc sư E.Hébrard thiết kế năm 1924. Công trình hiện nay vẫn là một điểm nhấn về nghệ thuật kiến trúc tại Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức xây dựng Danh mục các công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố (các công trình kiến trúc không phải là biệt thự) theo đúng chỉ đạo của UBND TP, đảm bảo chính xác, sát thực với đầy đủ hồ sơ, tài liệu.

Quá trình triển khai, Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở: Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, UBND các quận có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ trong xác định tiêu chí, phân loại, xây dựng Danh mục, báo cáo UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.  

Đối với việc tổ chức rà soát, xây dựng Danh mục biệt thự, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến chuyên môn của Sở Quy hoạch Kiến trúc về các vấn đề liên quan, đảm bảo sự đồng bộ giữa hai loại danh mục nêu trên. 

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 140 công trình kiến trúc khác xây dựng giai đoạn trước năm 1954, trong đó có 95 công trình công cộng và 45 công trình nhà phố.

Quý Dương