Báo cáo chỉ rõ các sai phạm cơ bản như: Chưa tham mưu rà soát xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền để xác định giá trị quyền sử dụng đất trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp; chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ký lại hợp đồng thuê đất sau khi cổ phần hóa; sử dụng đất không đúng mục đích theo phương án sử dụng đất được phê duyệt; UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi 02 thửa đất năm 2017 nhưng Cục Thuế vẫn chưa tính tiền thuê đất năm 2016, năm 2017.

Đối với việc phê duyệt phương án sử dụng đất cổ phần hóa, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ rõ các doanh nghiệp cổ phần hóa trước thời điểm 2007 chưa lập phương án sử dụng đất do chưa quy định cụ thể nhưng các đơn vị đã thực hiện đăng ký biến động ký lại hợp đồng thuê đất hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

Đối với các thông tin cáo bạch liên quan đến sử dụng đất khi cổ phần hóa hóa, theo quy định của Luật Đất đai thông tin phải được công bố công khai trước khi thực hiện đấu giá.

Tuy nhiên, tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh bản công bố thông tin chưa đảm bảo đầy đủ thông tin về tình hình quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của về  việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Lộ diện hàng loạt sai phạm đất đai tại Trà Vinh

Lộ diện hàng loạt sai phạm đất đai tại Trà Vinh

Đối với việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Sở TN&MT chưa tham mưu, rà soát phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền giám sát để xác định giá trị quyền sử dụng đất trước khi thực hiện định giá giá trị doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Đối với việc thực hiện giao đất cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh sau khi chuyển sang công ty cổ phần, cho thấy Sở TN&MT Trà Vinh chưa thực hiện ký lại hợp đồng thuê đất đối với tất cả các thửa đất sau khi cổ phần hóa theo quy định. Ngoài ra, địa phương này chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất theo quy định của Chính phủ.

Đối với các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng đất đúng mục đích theo phương án sử dụng đất được phê duyệt.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã được giao thửa đất số 45 (diện tích 4.467m2) tại ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành để tập trung rác thải, tuy nhiên thực tế mặt bằng được san phẳng phục vụ cho việc ươm trồng cây xanh, công trình và thu gom bùn phục vụ mục đích riêng của công ty.

Đối với việc xác định giá đất của cơ quan có thẩm quyền vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, Sở TN&MT Trà Vinh chưa chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để tính tiền thuê đất 4 thửa đất giao cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh từ năm 2016 đến năm 2017.

Đối với công tác quản lý thu của cơ quan thuế cho thấy Cục thuế chưa tính tiền thuê đất năm 2016 và 2017 của hai thửa đất diện tích 67,3m2 và diện tích 105m2 tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh khi UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi 2 thửa đất trên.

Qua đó cho thấy, Sở TN&MT chưa tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện trình tự thủ tục đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất đối với 6 thửa đất có tổng diện tích là 27.828,2 m2 sau khi cổ phần hóa theo quy định chi tiết một số điều của luật đất đai khi chuyển thành công ty cổ phần.

Với Cục thuế tỉnh, Báo cáo chỉ rõ việc thực hiện quản lý tính tiền thuê đất chưa đảm bảo đầy đủ kịp thời theo quy định việc miễn giảm tiền thuê đất. Công ty Cổ phần Trà Bắc không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, tuy nhiên mục đích của tỉnh nhằm thu hút đầu tư nên đã bổ sung địa bàn ưu đãi theo đó đã bổ sung địa bàn thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long.

Trước các sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chấn chỉnh trong công tác rà soát phương án sử dụng đất của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa và Sở TN&MT khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định để xác định giá trị quyền sử dụng đất trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định hiện hành tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt, bổ sung các địa bàn khó khăn về thực hiện các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nhưng không có trong danh mục địa bàn theo quy định của Chính phủ tại thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát được xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc miễn giảm tiền thuê đất tại công ty cổ phần Trà Bắc về việc quy định áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong đó có bổ sung thêm hai địa bàn huyện Càng Long và Thị Xã Trà Vinh chưa phù hợp quy định.

Chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp Cục Thuế trong việc xác định lại nghĩa vụ tài chính đối với bốn thửa đất chưa được tính tiền thuê đất đến năm 2015 và năm 2016, 2017 tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và báo cáo kết quả về Kiểm toán Nhà nước.

Chỉ đạo Cục Thuế rút kinh nghiệm trong việc xem xét thời gian miễn giảm tiền thuê đất phải phù hợp với danh mục địa bàn theo quy định chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tính tiền thuê đất Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh chưa đầy đủ theo quy định./.

An Yên