Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

16:42 07/06/2022

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ...

Mới nhất