Chánh Văn phòng UBND TPHCM

Chánh Văn phòng UBND TPHCM

Sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai tại TP.HCM

12:29 20/02/2021

TP.HCM sẽ có hướng dẫn cụ thể để đưa cơ chế Nhà nước thu hồi đất gần với cơ chế thị trường nhằm đảm bảo lợi ích chung của Nhà nước gắn với lợi ích riêng của người sử dụng đất.

Mới nhất