Tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các ngành, địa phương đã phân tích đặc thù của đơn vị mình, đồng thời lưu ý những khó khăn có thể phát sinh, từ đó đề xuất để hoàn thiện nhiều nội dung đề án…

Một số đơn vị kiến nghị tạm bỏ bớt một số dự án do chưa quá cần thiết, hoặc xin bổ sung thêm một số dự án cần thiết vào danh mục các dự án cần kêu gọi thu hút đầu tư PPP trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị nghe báo cáo thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2021- 2025
Hội nghị nghe báo cáo đề án thu hút đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Thanh Hóa (ảnh báo Thanh Hóa)

Rút kinh nghiệm, giai đoạn 2016 - 2020, Thanh Hóa đã kêu gọi và thu hút đầu tư 14 dự án (10 dự án BT, 4 dự án BOT) theo hình thức PPP với tổng vốn đầu tư 72.989,13 tỷ đồng.

Tuy nhiên trên thực tế, chỉ có 2 dự án trong danh mục có nhà đầu tư quan tâm thực hiện, các dự án còn lại do không có nhà đầu tư nên phải triển khai thực hiện theo các hình thức khác hoặc chuyển sang đầu tư công.

Thông qua các ý kiến bàn bạc, thảo luận của các đại biểu dự hội nghị thống nhất đề án đưa ra danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu của Đề án đưa ra sẽ kêu gọi để thu hút 48 dự án theo hình thức PPP với tổng vốn đầu tư khoảng 68.000 tỷ đồng.

Trong số đó, danh mục các dự án theo lĩnh vực giao thông 9 dự án; lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải 16 dự án; lĩnh vực công nghệ thông tin 5 dự án; lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo 15 dự án; nhà máy điện 3 dự án. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn đầu tư theo hình thức PPP vào nhiều lĩnh vực khác theo quy định.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: Các Sở ngành, địa phương cần bổ sung thêm hình thức huy động cụ thể cho từng dự án của những lĩnh vực cụ thể; định hướng khai thác các công trình đã và đang triển khai; cụ thể hóa quan điểm và cơ chế thu hút dự án cho các vùng miền khác nhau, nhất là khu vực miền núi còn nhiều khó khăn… Tất cả phải hướng đến mục tiêu vận dụng sáng tạo, thành công mô hình hợp tác công - tư để huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.