Theo đó, những năm qua, TX Bình Minh tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan đô thị theo các tiêu chí đô thị loại III. Đến nay, quy mô dân số nội thị của địa phương đạt gần 52.000 người; mật độ dân số toàn đô thị đạt trên 1.000 người/km2.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố khu vực nội thị chiếm 98,6%; cân đối các nguồn thu cơ bản đáp ứng nhu cầu chi ngân sách địa phương.

Ngoài ra, TX Bình Minh đã đầu tư xây dựng 3 công trình thể dục - thể thao cấp đô thị; cơ sở hạ tầng giao thông đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 100% và ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 55%; tỷ lệ hộ dân nội thị sử dụng nước sạch chiếm 99,54%; nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn chiếm 25%.

TX Bình Minh

TX Bình Minh

Theo quy định thì tổng điểm chuẩn các tiêu chí để đạt đô thị loại III từ 75- 100 điểm. Qua đánh giá, TX Bình Minh đạt tổng điểm hiện trạng là 83,86 điểm, trong đó có 36/59 tiêu chuẩn đạt ngưỡng tối đa, 10 tiêu chuẩn đạt trung bình và 6 tiêu chuẩn đạt thấp.

TX Bình Minh đã hội đủ các yếu tố, tiêu chí đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét thông qua và trình Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Kỳ họp cũng thông qua Chương trình phát triển đô thị TX Bình Minh đến năm 2030.

Việc xây dựng và phát triển TX Bình Minh trở thành đô thị loại III thuộc tỉnh có ý nghĩa quan trọng, vì Bình Minh giữ vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực phía Nam của tỉnh Vĩnh Long; đồng thời là đầu mối giao thông thủy bộ, giao lưu hàng hóa giữa các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- văn hóa xã hội của tỉnh và địa phương không ngừng phát triển.

Tố Uyên